Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Znak krzyża

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

In nomine Patris, et Filii, * et Spiritus Sancti. Amen.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.


Pater noster, qui es in caelis, * sanctificetur nomen tuum, * adveniat regnum tuum * fiat voluntas tua, * sicut in caelo et in terra. / Panem nostrum quotidianum da nobis hodie * et dimitte nobis

debita nostra, * sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, * et ne nos inducas in tentationem, * sed libera nos a malo. Amen.

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Pozdrowienie anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą; błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen


Ave Maria, gratia plena, * Dominus tecum: * benedicta Tu in mulieribus, * et benedic­tus fructus ventris tui, Jesus./ Sancta Maria, Mater Dei, * ora pro nobis peccatoribus, * nunc et in hora mortis

nostrae. Amen

Dziesięć przykazań Bożych

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
  2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
  5. Nie zabijaj.
  6. Nie cudzołóż.
  7. Nie kradnij.
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
  10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
Strona 1 z 6
Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa